large
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala
 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

 

     Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Abychom umožnili pacientům hospitalizovaným v Nemocnici Písek, a.s. uplatnit své volební právo, žádáme pacienty a rodinné příslušníky dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, aby se řádně seznámili s uvedenými podmínkami účasti ve volbách.

     Dlouhodobě hospitalizovaný pacient, v případě že se chce zúčastnit voleb, musí být zapsán do zvláštního seznamu voličů. Na základě § 6 odst. 1 a 2 zákona o volbách do Parlamentu zapíše voliče do zvláštního seznamu obecní úřad. Každý dlouhodobě hospitalizovaný pacient bude dotázán, zda využije právo volit a pokud ano, bude mu předložen k vyplnění formulář Nahlášení k zápisu do seznamu voličů. Nemocnice odevzdá nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 14.00 hodin Městskému úřadu v Písku soupis voličů, a následně budou informovány obecní úřady v obcích, ve kterých je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Volič pak bude hlasovat v nemocnici do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení.

     Pacient, který bude krátkodobě hospitalizován, může volit za předpokladu, že si před nástupem do nemocnice vyřídil voličský průkaz.

     Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu obecnímu úřadu (tj. od 13. října 2017 od 14.00 hodin) a uzavřením stálého seznamu voličů (dva dny přede dnem voleb, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin), mohou hlasovat pouze na voličský průkaz, který si zajistí prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání voličského průkazu a jeho převzetí s úředně ověřeným podpisem podle § 6a zákona o volbách do Parlamentu, a to u obecního úřadu, v jehož územním obvodu mají trvalý pobyt a v jehož stálém seznamu voličů jsou zapsáni.

     Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 18. října 2017 od 16:00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

     Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.