large
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala
 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

  

     Ve dnech 12. a 13. 1. 2018 (případně pro II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018) proběhne volba prezidenta České republiky. Abychom umožnili pacientům hospitalizovaným v Nemocnici Písek, a.s. uplatnit své volební právo, žádáme pacienty a rodinné příslušníky dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, aby se řádně seznámili s uvedenými podmínkami účasti ve volbách.

     Dlouhodobě hospitalizovaný pacient, v případě že se chce zúčastnit voleb, musí být zapsán do zvláštního seznamu voličů. Každý dlouhodobě hospitalizovaný pacient bude dotázán, zda využije právo volit a pokud ano, bude mu předložen k vyplnění formulář Nahlášení k zápisu do seznamu voličů. Nemocnice odevzdá nejpozději do pondělí 8. 1. 2018 do 14.00 hodin (v případě II. kola volby do 22. 1. 2018 do 14.00 hod.) Městskému úřadu v Písku soupis voličů, a následně budou informovány obecní úřady v obcích, ve kterých je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Volič pak bude hlasovat v nemocnici do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení.

     Každý volič musí před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským, průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.
     
     Pacient, který bude krátkodobě hospitalizován, může volit za předpokladu, že si před nástupem do nemocnice vyřídil voličský průkaz.
Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu obecnímu úřadu (tj. od 8. ledna 2018 od 14.00 hodin, v případě druhého kola volby do 22. ledna 2018 do 14.00 hod.) a uzavřením stálého seznamu voličů (dva dny přede dnem voleb, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, v případě druhého kola volby 24. ledna 2018 v 16:00 hod.), mohou hlasovat pouze na voličský průkaz. Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky jsou uvedeny v § 33 zákona o volbě prezidenta republiky.     

     Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 10. ledna 2018, v případě druhého kola volby 24. ledna 2018, od 16:00 hodin, a volič nemá voličský průkaz, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

     Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.