COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

COVID-19
Studie kolektivní imunity vůči COVID-19

 

Výsledky studie promořenosti u osob z Písecka

Studie promořenosti koronavirem se na Písecku prováděla u tisícovky osob. Z nich mělo prokazatelně pozitivní výsledek na protilátky 12 lidí, čtyři testovaní měli hraniční výsledky a budou u nich provedeny opakované odběry. Dalších 43 lidí má pozitivitu pouze ve třídě IgA a bude u nich tedy proveden kontrolní odběr v časovém odstupu k ověření vývoje protilátek ve třídě IgG. Je možné, že v průběhu času budou také pozitivní.

Celý text studie

 

DNEŠNÍM DNEM 5. 5. 2020 VE 12:30 HODIN KONČÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ SE DO SROVNÁVACÍ PRŮŘEZOVÉ STUDIE  SÉROPREVALENCE PROTILÁTEK PROTI SARS-CoV-2 V PÍSKU 

Kapacita osob/probandů je v jednotlivých věkových kategoriích naplněna.

Vybraní dobrovolníci zařazení do studie byli kontaktováni.

Odběry krve v rámci studie pro stanovení protilátek začnou v Nemocnici Písek, a.s. 6. 5. a budou pokračovat ve dnech 7.5. a 13. – 15. 5. 2020 vždy od 6.30 – 12. 00 hodin v prostorách transfúzní stanice hematologického oddělení (Pavilon Q – přízemí). 

Proces odběrů i zpracování se významně zrychlí a zjednoduší, pokud se účastníci studie v předstihu seznámí s poskytnutými dokumenty (na konci sdělení) a k odběru si formuláře přinesou již vyplněné. Ostatní učiní na místě.

Děkujeme všem za spolupráci a zájem.

 

Srovnávací průřezová studie séroprevalence protilátek proti SARS-CoV-2 v okresech Písek a Strakonice

O studii

Nabízíme Vám účast ve studii, která umožní zjistit, zda jste v posledních měsících neprodělali onemocnění COVID-19. Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Toto onemocnění totiž může proběhnout buď zcela bez anebo jen s minimálními příznaky. Je také možné, že jste sice příznaky měli, ale nebyli jste v té době testováni. Oba průběhy nemoci lze zpětně prokázat přítomností protilátek v krvi. Právě na to se zaměří naše studie. V okresech Písek a Strakonice tak přispěje k analýze aktuální epidemiologické situace v Jihočeském kraji i ČR porovnáním v této chvíli dvou oblastí s rozdílnou úrovní výskytu prokázaných případů COVID-19.

Účast ve studii je dobrovolná, je zdarma a není spojena s žádnou finanční odměnou!

Kdo se může zúčastnit

Studie se mohou účastnit osoby bez příznaků, které budou splňovat vstupní kritéria a budou ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2 spočívající v odběru vzorku žilní krve.

Vstupní kritéria jsou:

 • Věk od 5 do 89 let
 • Žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění COVID-19
 • Bez zvýšené teploty
 • Bez potvrzené diagnózy COVID-19
 • Trvalý/přechodný pobyt v okrese Písek a Strakonice

Vlastní testování bude probíhat s výslovným souhlasem vyšetřovaného s účastí ve studii.

Doba trvání studie

Studie bude probíhat v období května 2020, vlastní testování osob bude trvat přibližně dva týdny.

Postup vyšetření

V odběrovém místě se zájemce prokáže kartičkou zdravotní pojišťovny, případně dokladem totožnosti.

Postup vyšetření je následující:

 • Změření tělesné teploty
 • Podání informací o projektu a odpovědi na případné dotazy
 • Vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Vyplnění krátkého dotazníku
 • Dále bude proveden odběr žilní krve
 • Analýza vzorků (cca do 14 dnů od odběru)
 • Sdělení výsledku vyšetření telefonicky
 • U osob s pozitivním výsledkem na přítomnost protilátek proběhne následně
  - odběr vzorku biologického materiálu z nosohltanu pro vyšetření PCR, které potvrdí přítomnost viru SARS-CoV-2 (test na průkaz nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2). Pokud bude výtěr vyšetřovanou osobou odmítnut, bude tato osoba nahlášena  orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice)
  - doporučení protiepidemických opatření do doby, než bude znám výsledek vyšetření. 
  - Pozn.: výsledek vyšetření PCR bude znám do 2 dnů. V případě negativního výsledku vyšetření PCR bude vyšetřenou osobu informovat o výsledku formou SMS telefonicky pracovník laboratoře, která provedla vyšetření. V případě potvrzení přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 bude vyšetřenou osobu informovat pracovník příslušné Krajské hygienické stanice, který zároveň informuje nemocného o dalším postupu.

 

Co udělat v případě zájmu?

KAPACITA STUDIE JE JIŽ NAPLNĚNA. 
VYBRANÍ DOBROVOLNÍCI BYLI KONTAKTOVÁNI.

V případě zájmu se prosím ozvěte na e-mail: biochemie@nemopisek.cz, budete objednáni na konkrétní datum a čas odběru vzorku žilní krve. Do e-mailu uveďte kontaktní údaje – jméno, příjmení, věk a telefon. Odběry budou probíhat ve dnech 6. a 7. května, 13. a 14. května, případně i 15. května, vždy v čase 6,30 hod – 12,00 hod. Do e-mailu prosím uveďte Vámi preferovaný datum a čas odběru, v rámci možností se budeme snažit Vám vyhovět. Pokud splníte kritéria k zařazení do studie, budete pozváni k odběru. V případě naplnění kvóty pro danou věkovou skupinu, nemusíte být do studie vybráni.

Před odběrem si prosím prostudujte níže uvedené informační materiály – leták, informovaný souhlas, souhlas se zpracováním údajů a dotazník. Pokud tyto přinesete k odběru již vyplněné, zkrátí to pro Vás čas, který strávíte na odběrovém místě, ale není to nezbytné. Jinak s Vámi budou tyto dokumenty vyplněny před odběrem, bez vyplněných souhlasů a dotazníku není možné odběr provést.

K odběru se prosím dostavte v určený čas na Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek, a.s. v pavilonu Q nalačno, pít můžete bez omezení nealkoholické nápoje. V případě, že odběr bude po 9. hodině, můžete se nejpozději 2 hodiny před odběrem lehce nasnídat – suchary, müsli, nízkotučný jogurt apod., ale 14 hodin před odběrem nekonzumujte pokud možno nic tučného.

Kontaktní tel. číslo pro případné dotazy: 777 366 593 

Přečtěte si: