Tel.: +420 382 772 222

O NÁS
Informace o Nemocnici Písek, a.s.

Informace o Nemocnici Písek, a.s.

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název

Nemocnice Písek, a.s.
2. Důvod a způsob založení Nemocnice Písek, a.s. je akciovou společností založenou Jihočeským krajem.
Nemocnice Písek, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 30. 9. 2005 pod sp. zn. B 1462
Sídlo: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČ: 260 95 190
skupinové DIČ pro DPH: CZ699005400 
Statutární orgán: představenstvo
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

Předmět činnosti (podnikání) je:
* komplexní poskytování zdravotnických služeb
* pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
* podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
* hostinská činnost 
* silniční motorová doprava
  – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
* výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
* čištění a praní textilu a oděvů
* prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
3. Organizační struktura Základní schéma Nemocnice Písek, a.s.
Seznam oddělení
4. Kontaktní spojení Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní, adresa Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Česká republika
4.2 Adresa pro osobní návštěvu Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny sekretariátu předsedy představenstva: 7:00 – 15:00 hod.
Úřední hodiny podatelny: denně 6:30 – 14:00 hod.
Doporučená návštěvní doba: denně 14:00 – 17:00 hod.
4.4 Telefonní čísla Podatelna: 382 772 045
Sekretariát předsedy představenstva: 382 772 001
Ústředna: 382 772 111
Oddělení: najdete u jednotlivých oddělení dle výběru 
4.5 Číslo faxu 382 213 330
4.6 Adresa internetové schránky www.nemopisek.cz
4.7 Adresa
e-podatelny
info@nemopisek.cz 
ID datové schránky: ke5fc7n
4.8 Další elektronické adresy sekretariat@nemopisek.cz 
5. Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 20830271/0100
6. Dokumenty  
6.1 Seznamy hlavních dokumentů Stanovy akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Zakladatelská listina Nemocnice Písek, a.s.

7. Žádosti o informace a opravné prostředky Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
8. Formuláře Zdravotnická dokumentace, pochvaly, stížnosti
9. Předpisy  
9.1 Nejdůležitější používané předpisy Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb:

Ústavní pořádek
-Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
-Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Mezinárodní smlouvy
·Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m. s. včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí – sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod č. 97/2001 Sb.m.s.
·Úmluva o právech dítěte, vyhlášena pod,č. 104/1991 Sb.

Zákony:
-zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a ve znění nálezu Ústavního soudu sp. Zn. PI. ÚS 1/12 vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb.
-zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:
-vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
-vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
-vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
-vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády).

Výběr dalších obecně závazných právních předpisů:
-zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
9.2 Vydané právní předpisy Nemocnice,Písek, a.s. nevydává žádné právní předpisy.
10. Úhrady za poskytování informací  
10.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník
11. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za
poskytnutí informace
Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána.
12. Licenční smlouvy  
12.1 Vzory licenčních smluv Nemocnice Písek, a.s.,nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.
12.2 Výhradní licence Nemocnice Písek, a.s. nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.
13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za rok 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů