Tel.: +420 382 772 222

O NÁS
Žádosti o informace dle z.č.106/1999 Sb.

Pravidla podání žádosti o informace

Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  jako „InfZ“ nebo „informační zákon“)

 

1. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

2. Ústní (osobní či telefonické) žádosti o informace lze podat osobně/telefonicky na adrese sídla Nemocnice Písek, a.s., Písek, Karla Čapka 589, a telefonu č. +420 382 772 001.

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice Písek, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny: podatelna@nemopisek.cz nebo na sekretariát sekretariat@nemopisek.cz.

4. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace dle informačního zákona.

5. Fyzická osoba žádající o informaci v žádosti uvede: jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště, případně doručovací adresu, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro doručování se rozumí i elektronická adresa.

6. Právnická osoba žádající o informaci v žádosti uvede: název, identifikační číslo, adresu sídla a doručovací adresu, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí i elektronická adresa.

7. Nemocnice Písek, a.s. posoudí obsah žádosti a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žadateli,
d) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

8. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Nemocnice Písek, a.s. ve lhůtě do 7 kalendářních dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

9. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 kalendářních dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

10. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení je žadatel před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace informován.

11. Nemocnice Písek, a.s. poskytne žadateli informaci nebo rozhodne o odmítnutí žádosti.

12. Rozhodnutí o odmítnutí podle informačního zákona Nemocnice Písek, a.s. vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti a v případě, že žádosti nebylo vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, uvede v odůvodnění rozhodnutí, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práv autorského, je-li tato osoba Nemocnici Písek, a.s. známa.

13. Nemocnice Písek, a.s. je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu, která je spojena s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Je také oprávněna požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Nemocnice Písek, a.s. sdělí žadateli písemně tuto informaci spolu s výší úhrady, včetně způsobu zaplacení, a to ještě před poskytnutím požadované informace. Pokud žadatel do 60 kalendářních dnů ode dne oznámení výše požadované částky nezaplatí, Nemocnice Písek, a.s. žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta pro zaplacení neběží.

14. Proti rozhodnutí Nemocnice Písek, a.s. o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 kalendářních dnů počítané ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím Nemocnice Písek, a.s. k nadřízenému orgánu, když tímto nadřízeným orgánem je ve smyslu § 20 odst. 5 informačního zákona představenstvo Nemocnice Písek, a.s.

15. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co je navrhováno.

16. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

17. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo osob a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

18. Odvolání musí obsahovat označení orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která jej činí.

19. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

20. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal povinnému subjektu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej správní orgán na náklady odvolatele.

21. Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

22. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci,
b) kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, a nebylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
d) který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací,
a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

23. Stížnost může být podána písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, bude o ní sepsán záznam.

24. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

25. Nemocnice Písek, a.s. předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 kalendářních dnů ode dne dojití stížnosti, pokud v této lhůtě stížnosti sama nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

26. Nadřízený orgán při rozhodování o výši úhrady sdělené žadateli v souvislosti s poskytováním informací přezkoumá postup Nemocnice Písek, a.s. a výši úhrady potvrdí, sníží nebo nařídí Nemocnici Písek, a.s., aby zjednala nápravu.

27. V ostatních případech nadřízený orgán postup Nemocnice Písek, a.s. potvrdí, nebo nařídí Nemocnici Písek, a.s. aby žádost vyřídila, nebo usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.