Tel.: +420 382 772 222

PRO PACIENTY
Administrace stížnosti

Informace o možnosti podat stížnost a postup jejího vyřizování

Cílem Nemocnice Písek, a.s. je spokojený pacient. Pokud by však, přes veškeré naše maximální úsilí, nebyl pacient spokojen s poskytnutými službami, je možné podat proti postupu Nemocnice Písek, a.s. stížnost. Proti postupu při poskytování zdravotní péče nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem
Přijímání stížností
Stížnosti jsou přijímány v písemné (poštou, elektronicky) a ústní formě.
Písemně lze podat stížnosti na adrese: Nemocnice Písek, a.s., sekretariát ředitele, Karla Čapka 589, 397 01 Písek.

Písemná stížnost (příp. záznam o stížnosti) musí obsahovat:
  • datum podání stížnosti
  • jméno, příjmení a adresu stěžovatele
  • předmět stížnosti
  • podpis stěžovatele

Elektronicky lze podat stížnost na adrese: sekretariat@nemopisek.cz. Elektronická stížnost musí mít náležitosti písemné stížnosti, zejm. uvedení jména, příjmení a poštovní adresu stěžovatele (případně jiný zvolený způsob komunikace). S takto přijatou stížností se nadále nakládá jako s písemnou stížností.

Telefonicky lze podat stížnost na tel: 382 772 001, 382 772 002. V případě telefonické stížnosti je stěžovatel vyzván, aby podal stížnost písemně nebo ústně do protokolu (záznamu) v kanceláři právníka, jinak k ní nebude přihlédnuto.

Stížnosti podané ústní formou přijímá právník nemocnice, popř. každý vedoucí oddělení, lékař nebo sestra, do jehož/jejíž působnosti předmět stížnosti spadá.
O stížnosti se sepisuje záznam o ústním přijetí žádosti.

Anonymní stížnosti (ze kterých nelze určit totožnost stěžovatele) se neprošetřují.

Vyřizování stížností
Stížnost může být projednána ústně, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Při ústním jednání prošetřování stížnosti se sepíše zápis, který musí obsahovat jména všech zúčastněných osob, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání, jakož i doložku, že účastníci jednáni byli s obsahem zápisu seznámeni. Jestliže někdo odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodů.

Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena v délce 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech je možno lhůtu pro vyřízení prodloužit o dalších 30 dnů; o prodloužení bude informován stěžovatel.

Stěžovatel má právo na nahlížení do stížnostního spisu a pořizování kopií. Pokud osoba, která podala poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.