Tel.: +420 382 772 222

O NÁS
Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí 

1 Bezpečná identifikace pacientů

Ověření pacienta dotazem na příjmení a datum narození s následnou kontrolou identifikačního náramku, je první z postupů minimalizace poškození pacienta během pobytu v naší nemocnici. Přesvědčit se, že jde o správného pacienta je důležité před každým kontaktem s pacientem, zejména před tím, než je mu podán léčivý přípravek, odebrán vzorek biologického materiálu a před provedením jakýchkoli diagnostických či terapeutických výkonů.

 

2 Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti

V Nemocnici Písek, a.s. je vytvořen seznam léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti ve vztahu k možnosti poškození pacienta. K těmto léčivým přípravkům patří injekční roztoky chloridu draselného (KCL) o koncentraci 7,45 % a vyšší, inzulíny, neředěné hepariny, opiáty, léky které vypadají podobně atd. Naším cílem je zajistit bezpečnou identifikaci, označení, skladování a správné používání těchto léčivých přípravků v souladu s doporučením výrobce léčiv. Při nesprávném podání je vyšší riziko poškození, proto máme stanovené i podmínky užívání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti u léků, které si pacienti sami do nemocnice přinesou.

 

3 Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech je komplexním opatřením, které v sobě zahrnuje nejen bezpečnou komunikaci a identifikaci pacienta, ale je odrazem vzájemné spolupráce mezi jednotlivými odděleními. Systém komplexních opatření máme nastavený tak, aby k pochybením v souvislosti se záměnou pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech docházelo co nejméně, nebo vůbec. Z mnoha identifikačních kroků, vzpomeňme alespoň jeden, TIME OUT. Jde o kontrolu na operačním sále za účasti celého operačního týmu, kdy je opětovně ověřena identifikace pacienta, strana a prováděný výkon.  

 

4 Prevence pádů

Pády pacientů ve zdravotnickém zařízení jsou jednou z nejčastějších nežádoucích událostí a nejedná se o problematiku pouze seniorů, ale všech věkových skupin pacientů. Personál naší nemocnice zachovává taková bezpečnostní opatření, která pády pacientů minimalizují. K trvale nízkému výskytu přispívá nejen výstražná cedulka „NEVSTÁVEJTE, POUŽIJTE ZVONEK“. Jde nám o to, aby se pacienti nebáli kontaktovat personál a zbytečně neriskovali při vstávání z postele např. po operacích. Všechny pády pacientů se evidují a analyzují. Vytvářejí a realizují se nápravná opatření a průběžně se kontroluje jejich dodržování a také účinnost.

 

5 Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

Dezinfekce rukou je účinným prostředkem prevence přenosu infekcí spojených se zdravotní péčí (dříve nozokomiální, nemocniční infekce). Jedná se o nejefektivnější cestu k celkovému snížení výskytu infekcí a snížení nákladů na jejich léčbu. Ruce jsou klíčové při přenosu infekcí, proto jsou všechna naše pracoviště vybavena dezinfekčními přípravky k zajištění hygieny rukou. Ty jsou k dispozici také u vstupu na lůžková oddělení. Nejen zdravotníci, ale i pacienti a jejich blízcí mohou ovlivnit výskyt infekcí. 

 

6 Bezpečná komunikace

Nezajištění bezpečné komunikace ve zdravotnickém zařízení je jedním z dalších potenciálních rizik vzniku komplikací. Komunikace je hlavním nástrojem našeho společného dorozumívání a chyby v komunikaci mohou vést k nedorozumění a následnému poškození pacienta. Omezit nedorozumění při komunikaci pomáhá „zpětné čtení“, kdy je verbální/telefonická informace, např. výsledek testu zaznamenán a přečten zpět volajícímu zdravotníkovi.  Ověření informací je důležité i při komunikaci tváří v tvář. Je to potvrzení, že jsou předané informace správně pochopeny. Efektivní komunikace je u nás dále využívána také při předávání směn a překladech pacientů.

 

7 Bezpečné předávání pacientů

Na péči o pacienta se v průběhu hospitalizace podílí mnoho zdravotnických pracovníků nebo jiných odborných pracovníků a v návaznosti na vývoj jeho zdravotního stavu není vyloučen překlad pacienta mezi jednotlivými odděleními nebo i mimo zdravotnické zařízení. Jednotný způsob předávání pacientů a informací o nich je prováděno vždy kvalifikovaným a kompetentním personálem. 

 

8 Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

Výskyt dekubitů u hospitalizovaných pacientů je další z nejčastějších nežádoucích událostí. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována jejich včasná identifikace a prevence, které vedou ke zvyšování kvality péče o pacienta a snižování nákladů na poskytovanou péči. Nemocnice Písek, a.s. je zapojená do projektu STOP DEKUBITŮM, využíváme antidekubitní pomůcky, na většině oddělení máme nové postele, důsledně dbáme na hygienu, výživu atd. Máme zaveden systém sledování výskytu rizik a jejich předcházení, systém evidence. Personál se v této problematice celoživotně vzdělává. Rádi Vám také poradíme, pomůžeme s výběrem vhodných přípravků, pokud se rozhodnete pečovat o své blízké v domácím prostředí.