Tel.: +420 382 772 222

Oddělení klinické biochemie

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení klinické biochemie se zabývá biochemickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření a konzultační služby. Oddělení má akreditaci MZ ČR k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická biochemie“.

 

Ambulance při Oddělení klinické biochemie:

Při oddělení klinické biochemie jsou zřízeny dvě ambulance – Metabolická poradna a Nutriční ambulance. Jejich provoz probíhá na Centrálním odběrovém místě každou středu a pátek od 12,30 hod do 15,00 hod.

Na vyšetření je nutno se objednat:
v době ordinace na čísle 382 772 130, noví pacienti by měli mít doporučení praktického lékaře nebo specialisty. 

Metabolická poradna:

  • v rámci této poradny jsou dispenzarizováni a léčeni pacienti s těžšími formami dyslipidémíí (celkový cholesterol více než 6,5–7 mmol/l, LDL cholesterol více než 4,5 mmol/l a triacylglyceroly více než 4–5 mmol/l), převážně vyžadujících kombinovanou léčbu nebo pacienti, u kterých se běžnou léčbou nedaří dosáhnout cílových parametrů
  • v ambulanci se provádí i vyšetření k vyloučení sekundárních příčin dyslipidémií
  • dispenzarizováni jsou pacienti v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění, v současné době se jedná o cca 300 pacientů
  • dále jsou zde vyšetřováni a dispenzarizováni pacienti ve věku 20–45 let s výraznějšími poruchami lipidového metabolismu, které však nevedou k dosažení rizika dle SCORE nad 5%. U nich je individuálně prováděno zhodnocení celkového KV rizika a indikace hypolipidemické terapie

Nutriční ambulance

  • jedná se o specializovanou ambulanci, která poskytuje nadregionální péči v oboru klinická výživa. MUDr. P. Malina je držitelem licence ČLK F-016, která jej opravňuje v rámci této ambulance k preskripci PZLÚ – potravin pro zvláštní lékařské účely („umělá výživa“)
  • v rámci ambulance jsou dispenzarizováni pacienti s poruchami výživy ve smyslu podvýživy, specifických karencí a dále pacienti s nemožností  příjimat potravu ústy v běžném množství
  • jedná se o pacienty s neurologickými, onkologickými a dalšími onemocněními, často s PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie), nasogastrickou sondou či jiným umělým přístupem do zažívacího traktu
  • do spádu ambulance patří mimo okresu Písek též okres Strakonice, Příbram, částečně i Klatovy a Prachatice
  • v ambulanci jsou předepisovány dva druhy umělé výživy – tzv. „sipping“ – doplňková enterální výživa určená k popíjení a úplná enterální výživa určená převážně k podání umělým vyústěním zažívacího traktu
  • dotazy ohledně vyšetření v této ambulanci je možno psát na: malina@nemopisek.cz  

Centrální odběrové místo 

V rámci COM (centrálního odběrového místa) jsou odborným zdravotnickým personálem prováděny odběry biologického materiálu pro ambulance a specializované poradny Nemocnice Písek, a.s., dále se zde provádějí funkční testy – oGTT (orální glukózové toleranční testy).

Prezentovali jsme se

MALINA P. INCLISIRAN (LEQVIO) – moderní preparát ke snížení LDL cholesterolu na bázi si-RNA. Seminář Hotel Biograf Písek, 7. 6. 2023

MALINA P., RANDÁK D., GERGELY L., PIKSA T. Extreme elevation of procalcitonin with low C-reactive protein due to drug intoxication – case report. Euromedlab Řím, 19. –24. 5. 2023

RANDÁK D., MALINA P. MALA není paní Columbová. Budějovice kazuistické. 6. 10. 2022

MALINA P. Multimarkerová strategie v diagnostice zánětu a sepse. FONS 2019, Pardubice 19. 9. 2022

oMALINA P., RANDÁK D., ZAVADILOVÁ L. Kazuistiky. 35. Mezikrajské dny klinické biochemie jihočeského, královéhradeckého a pardubického regionu“; Jindřichův Hradec, 17. 5. 2022

MALINA P. Draslík se odstěhoval do Humpolce. Konference Dialog 2022; Beckam Coulter a ČSKB. Lipno nad Vltavou 31. 5. 2022

MALINA P., RANDÁK D., ZAVADILOVÁ L. Cukr a sůl. Konference „Vztah energetické potřeby a elektrolytové rovnováhy“. Třeboň, 28. 4. 2022

MALINA P. Interleukin-6 v diagnostice zánětlivých stavů u onkologických pacientů. Brněnské onkologické dny. Brno, 26. 10. 2021 – Cena za nejlepší přednášku kongresu

MALINA P. Skrytá příčina hypokalémie. XV. Sjezd České společnosti klinické biochemie. Zlín, 11. 10. 2021

MALINA P. Markery zánětu a sepse. Letní dny interní medicíny, Praha 23. 6. 2021

RANDÁK D., MALINA P. Skrytá příčina hypokalémie. Budějovice kazuistické 1. 10. 2020

RANDÁK D., MALINA P. Masivní intravaskulární hemolýza. Konference 15. Interní medicína pro praxi, 23. – 24. 9. 2020, Olomouc – Cena za nejlepší přednášku

MALINA P. Kazuistiky extrémních minerálových dysbalancí. Konference o využití iontových infuzních roztoků, Třeboň, 6/2021 on-line

MALINA P. Poruchy výživy v posudkové praxi (obezita, malnutrice, možnosti léčby). Seminář posudkových lékařů, 23. 5. 2019, České Budějovice

RANDÁK D., MALINA P. Masivní intravaskulární hemolýza. Budějovice kazuistické. 3. 10. 2019

MALINA P. Nádorové markery v roce 2019. 37. Mezikrajské dny klinické biochemie královéhradeckého, pardubického a jihočeského regionu, 29. 5. 2019, Lázně Bělohrad

MALINA P. Kde jsou ty krvinky? Dialog 2019, 4/2019, Valeč, hotel Valeč

MALINA P., SPILKA J. Markery zlaté hodiny sepse – aneb „Když na čase záleží!“ ROCHE symposium, hotel Park Inn, Praha, 24. – 25. 1. 2019

MALINA P. Využití IL-6 v diagnostice sepse a zánětlivých stavů – onemocnění GIT, neonatologie, chirurgie. Multimarkerová strategie. Seminář PROCALCITONIN & INTERLEUKIN 6: kdy a jak? Brno, hotel Best Western Premier International, 10. 12. 2018

MALINA, P.: Děsivá kazuistika; XXXV. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje. Velichovky, 8.6.2017

MALINA, P.: VYSOCE SENZITIVNÍ TROPONIN T V OKRESNÍ NEMOCNICI – 8 LET ZKUŠENOSTÍ, XXV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 9.5.2017

MALINA, P.: Pošetilá kazuistika. II. Hanácké dny laboratorní medicíny, Plumlov, 27.4.2017

MALINA, P.: Interleukin-6 v diagnostice sepse a zánětlivých stavů, Colours of Sepsis, Ostrava, 8.2.2017

MALINA, P.: Laboratorní diagnostika zánětu a sepse, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, předmět Akutní medicína, 6. Ročník, 14. 12. 2016, Olomouc

MALINA, P.: ARDS v laboratorním obraze, Adventní biochemické setkání, Liblice, 1. 12. 2016

MALINA, P.: SIRS, sepse, zánět – jak na to? Přednáška na Setkání biochemiků v Písku – VII. Ročník, 3. 11. 2016

MALINA, P.: Projekt MedPed v České republice, Hyperlipidaemia Academy, České Budějovice, 18. 10. 2016

MALINA, P.: Nové možnosti snižování LDL-cholesterolu, Schůze ČLS JEP v Písku, 15. 9. 2016

MALINA, P.: Využití zánětlivých markerů v diagnostice náhlých příhod břišních, Sympozium FONS, Pardubice 11.- 12. 9. 2016

MALINA, P.: Laboratorní markery zánětu – kdy nám stačí C-reaktivní protein a kdy ne? XXXIV. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje. České Budějovice, 2.6.2016

MALINA, P.: Zamyšlení po 10ti letech v oboru klinické biochemie. XXXIII. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje. Hradec Králové, 20.5.2015

MALINA, P.: Praktické problémy léčby dyslipidémií. XXXIII. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje. Hradec Králové, 20.5.2015

MALINA, P.: Markery srdeční dysfunkce v sepsi. Colours of Sepsis (dříve Postgraduální kurz Sepse a MODS), Ostrava, 30.1.2015

Novotný D, MALINA P, Krumpholcová P, Tozzi I, Procházka V. The acute pancreatitis severity prediction using adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and fibroblast growth factor 21 levels in day 4 after admission. Klin. Biochem. Metab. 2015; 1, ISSN 1210–7921

Novotny D, MALINA P, Krumpholcova P, Tozzi I. Total adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein, fibroblast growth factor 21 and proinflammatory marker levels during the early stage of acute pancreatitis- a pilot study. Clin. Lab. 2015;61(9):1119–28. IF=1,084

MALINA, P.: Klíčové procesy preanalytické fáze: potenciální zdroje klinicky nejvýznamnějších chyb vedoucích k poškození pacienta a možnosti jejich odstranění. Sympozium klinické biochemie FONS 2014, Pardubice, 21.-23.9.2014

MALINA, P.: Odhad glomerulární filtrace – proč a jak? XXXII. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje. Písek, 22.5.2014 

MALINA, P.: Odhad glomerulární filtrace v praxi. Pracovní dny ROCHE, Kurdějov. 28. – 29. 4. 2014 

MALINA, P.: Hypoglykémie u novorozenců. Nejedlého Kladno, 15. 4. 2014

MALINA, P., Novotný D., Krumpholcová P., Tozzi I., Procházka V.: Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí; Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 16–21.

Novotny D, Vaverkova H, Karasek D, Lukes J, Slavik L, MALINA P, Orsag J. Evaluation of total adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and fibroblast growth factor 21 levels in individuals with metabolic syndrome. Physiol. Res. 2014; 63: 219–228. IF=1,487 

Novotny D, Vaverkova H, Karasek D, MALINA P. Genetic variants of apolipoprotein 5 T-1131C and apolipoprotein E common polymorphisms and their relationship to features of metabolic syndrome in adult dyslipidemic patients. Clin. Biochem. 2014; 47: 1015–1021. doi 10.1016/ j.clinbiochem.2014.03.015. IF=2,229 

MALINA, P.: Novinky z 2. ELFM-BD konference o preanalytické fázi v Záhřebu. Seminář NASKL pro registrované laboratoře, Praha, 22. 3. 2013

MALINA P. , Feitová S.: 2× poster: Implementace indikátorů kvality; Retrospektivní analýza endoskopických nálezů u pacientů s pozitivním nálezem kvantitativního imunochemického testu na okultní krvácení ve stolici. Sjezd ČSKB Olomouc, 22.-24.9.2013

MALINA, P.: Zpráva o „2nd EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase“, časopis ČSKB FONS, č.2/2013, dostupné na http://web2.stapro.cz/bullfons/22013.asp 

Novotný D., Karásek D., Vaverková H., MALINA P.: HDL: funkce, dysfunkce a laboratorní metody stanovení. Klin. Biochem. Metab., 3/2013 (příloha č. 1), ISSN 1210–7921

MALINA, P.: Nutriční podpora v ambulantní péči. XXX. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje. Prachatice, 30.5.2012

MALINA, P.: Současné možnosti nutriční péče a laboratorního monitorování nutriční podpory. BIOLAB 2012, Písek, 13.-15.5.2012

MALINA, P.: Péče o vnitřní prostředí z pohledu biochemika a internisty v okresní nemocnici. Konference „Jak se změnil pohled na vodní, minerální a acidobazický metabolizmus – interpretace fyziologa, biochemika a klinika“ v Třeboni, 26.4.2012

MALINA, P.: Akutní stavy a jejich diagnostika. Nejedlého Kladno, 11.4.2012

MALINA, P.: Staré a nové markery zánětu. Pracovní dny ROCHE, Praha 16.-17.2.2012

MALINA, P.: Prozánětlivý HDL cholesterol. Pracovní den ČSKB, Olomouc 15.2.2012

NOVOTNÝ, D.- KARÁSEK, D.- VAVERKOVÁ, H.- MALINA, P.: Prozánětlivé působení HDL. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 118.

MALINA, P.: Současné možnosti nutriční péče a laboratorní monitorování nutriční podpory. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 122.

FOJTÍKOVÁ,V.- MALINA, P. Úloha nutriční terapeutky v systému nutriční péče. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 122.

MALINA, Pavel. Zaostřeno na preanalytickou fázi. FONS, 2011, roč. 21, č. 2, s. 32–35. (elektronická verze)

MALINA, Pavel – CEJP, V.- JABOR, Antonín. Těžká akutní pankreatitida a její laboratorní monitorování. Klinická biochemie a metabolismus, 2011, roč. 19, č. 3, s. 190. (odkaz)

MALINA, Pavel. Zpráva o setkání mladých lékařů – klinických biochemiků. FONS, 2010, roč. 20, č. 1, s. 43. (elektronická verze)

MALINA, Pavel. Kvalita v klinické laboratoři a bezpečnost pacientů. Klinická biochemie a metabolismus, 2010, roč. 18–39, č. 3, s. 127–128. (elektronická verze)

MALINA, P.- CEJP, V.- JABOR, Antonín. Interleukin-6 jako marker infekce nekrózy u těžké akutní pankeatitidy. Klinická biochemie a metabolismus, 2009, roč.17, č.3, s. 195. (odkaz)

Poster prezentující společný výzkum prim. MUDr. P. Maliny (Oddělení klinické biochemie), prim.MUDr. V. Cejpa (Chirurgické oddělení) a prof. MUDr. A. Jabora (IKEM Praha) s názvem „Interleukin-6 jako marker infekce nekrózy u těžké akutní pankreatitidy“ vyhrál 1.cenu na XIII. Postgraduálním kurzu „Sepse a MODS 2010“ v Ostravě. 

MALINA, P.- CIMBUROVÁ, E.- KŮSOVÁ, A.- FÁBIK, L.- OLEJÁROVÁ, M. Neobvyklá příčina horečky nejasného původu – generalizovaná panikulitida typu Weber-Christianovy choroby. Interní medicína pro praxi, 8, 2006,č.2, s.85–87. (elektronická verze)

 

Konference 

Aktuální témata klinické biochemie z pohledu lékařů-klinických biochemiků 

V. setkání (nejen mladých) lékařů v oboru klinická biochemie. Písek 6.-7.11.2014. Zpráva 

XXXII. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhoradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje 2014. Písek 22.-23.5.2014

IV. setkání mladých klinických biochemiků. Písek 25.-26.4.2013

46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012. Písek 13.-15.5.2012

II. setkání mladých klinických biochemiků. Písek 24.-25.2.2011. Zpráva

Setkání mladých klinických biochemiků. Písek 25.-26.2.2010. Zpráva