Tel.: +420 382 772 222

Oddělení sociálních lůžek

Mapa areálu

Popis oddělení

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Na oddělení je k dispozici 20 lůžek pro uživatele sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. Indikace přijetí na tato lůžka je stabilizovaný zdravotní stav nevyžadující stálou lékařskou péči, kdy přetrvává potřeba stálé ošetřovatelské péče. Na tato lůžka přijímáme uživatele, kteří byli hospitalizováni na akutních nebo následných lůžkách písecké nemocnice. Předpokladem přijetí uživatele na sociální lůžko je podaná žádost o umístění do sociálního zařízení, či zajišťování sociálních podmínek vedoucích k propuštění klienta do domácího prostředí. Podmínkou přijetí je podaná a schválená žádost o poskytování sociálních služeb v Nemocnici Písek, a.s.

Po dobu pobytu na sociálních lůžkách pečuje o uživatele ošetřovatelský personál, který je uživatelům k dispozici 24 hodin denně. Pokud se zdravotní stav zhorší, jsou uživatelé ošetřeni lékařem a eventuelně přeřazeni zpět na akutní či následné lůžko našeho zařízení dle diagnózy. Pokud je zdravotní stav beze změn a stabilní, sepisuje se smlouva o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče na dobu tří měsíců. V případě nutnosti lze smlouvu prodloužit dodatkem smlouvy. 

Sociální služby 

Standardní náklady

  • Ubytování a stravování činí maximálně 560,– Kč/den dle výše důchodu, po odpočtu 15% z příjmu klienta.
  • Ošetřovatelská péče je hrazena příspěvkem na péči v plné výši.
  • Uživatel sociálního lůžka si hradí sám doplatky na léky a zdravotnické pomůcky, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Ubytování

Uživatelé jsou ubytováni na dvou nebo třílůžkových pokojích vybavených elektrickými polohovacími postelemi s pasivními nebo aktivními antidekubitními matracemi. Na každém pokoji je televizor. Strava je podávána 5× denně dle aktuální diety.

Financování

Služba je hrazena v režimu vícezdrojového financování, kde vedle příspěvků státu a plateb ze zdravotního pojištění, hradí osoba čerpající tuto službu ubytování a stravu dle § 18 vyhl. 505/2006 Sb. částkou do výše 560,– Kč (305,– Kč ubytování, 255,– Kč strava) denně.

Má-li osoba čerpající sociální službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče přiznán příspěvek na péči, je tento příspěvek v souladu se zákonem v plném rozsahu využíván k zajištění zde poskytované sociální pomoci.

Rehabilitační  péče 

Na oddělení dochází  fyzioterapeut, který se dle indikace lékaře zaměřuje převážně na nácvik soběstačnosti, udržení mobility, zlepšení kondice pacienta.

Logopedie

Na oddělení dle indikace lékaře dochází také logoped.

Spirituální péče

V případě zájmu a potřeb uživatele je možné zajistit spirituální péči.

Aktivizační programy

Na oddělení jsou pořádány pro uživatele různé aktivity. Pravidelně se zde zpívá za doprovodu hry na kytaru, předčítá nebo se vyrábí různé dekorační předměty na aktuální téma. V rámci aktivizací uplatňujeme prvky smyslové aktivizace, která se orientuje na oblasti podpory vnímání, komunikace a mobilizace zachovaných schopností uživatele.

Canisterapie

Tato aktivizace probíhá ve spolupráci s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením HAFÍK. Jedná se o léčebný kontakt psa a člověka, kdy je uplatňována metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na uživatele prostřednictvím speciálně cvičeného a vedeného psa.

Canisterapie jako forma aktivizační činnosti na oddělení je velmi oblíbená a přináší uživatelům radost a motivaci pro další činnosti.

Fakultativní péče 

Je možné zajistit pedikúru. Služba je zpoplatněna.