Tel.: +420 382 772 222

Klinická logopedie

Mapa areálu

Popis oddělení

V rámci klinické logopedie poskytujeme diagnostiku a reedukaci u těchto typů diagnóz:

Dětská populace:

Opožděný vývoj řeči a získaná orgánová nemluvnost 

Poruchy vývoje výslovnosti – dyslalie

Poruchy jazykového vývoje – vývojová dysfázie

Narušení fluence (plynulosti) řeči – koktavost, breptavost

Neuromotorické poruchy řeči + poruchy polykání – vývojová dysartrie a dysfagie (dětská mozková obrna, různé vývojové syndromy)

Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie 

Symptomatické poruchy řeči – odchylný vývoj řeči při mentální retardaci, poruchy sociální komunikace – autismus a poruchy autistického spektra

Poruchy při anomáliích orofaciálního systému – palatolálie u rozštěpových vad

Rehabilitace komunikačních schopností u dětí s vadami a poruchami sluchu

 

Dospělá populace:

Diagnostika a terapie pacientů po cévních mozkových příhodách, mozkových traumatech, u pacientů s nádorovým onemocněním mozku a neurodegenerativními onemocněními – Parkinsonova choroba, Alzheimerova demence, amyotrofická laterální skleróza, muskulární dystrofie apod.):

Neurogenní poruchy řečových a jazykových funkcí – dysartrie, afázie, řečová apraxie

Neurogenní poruchy polykání – dysfagie

Neurogenní poruchy hlasu – dysfonie

Neurogenní poruchy gnostických a praktických funkcí – vizuální a sluchová agnozie

Neurogenní poruchy kognitivních funkcí – poruchy paměti, pozornosti

Péče o pacienty s orgánovou poruchou polykání a poruchou hlasu po operacích nádorových onemocnění v oblasti hlavy, krku, hltanu a hrtanu

 

Diagnostiku dětí a dospělých provádíme jak u hospitalizovaných, tak u ambulantních pacientů, kteří přicházejí z jiných zdravotnických zařízení.  

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

NEUROVÝVOJOVÁ STIMULACE

Co je to neuro–vývojová stimulace (NVS)?

 • NVS je program, který pomáhá vyřešit řadu obtíží v učení a chování.
 • Je založen na přirozeném potlačení a vymizení souvisejících potíží, které způsobují aktivní přetrvávající primární reflexy.
 • Základ neuro-vývojové stimulace (NVS) tvoří neuro-vývojová terapie, což je vysoce individuální terapie kombinující různé metody dle potřeb klienta.
 • Testy a cviky vycházejí z psychomotorického vývoje dítěte.

Co je základem NVS?

 • Základem jsou jednoduché cviky napodobující pohyb vyvolaný primárními reflexy, cviky na zlepšení rovnováhy a na senzorickou integraci.
 • Cviky pomáhají posilovat nervová spojení mezi mozkem a tělem, posilují vývoj rovnováhy, hrubou a jemnou motoriku, koordinace pohybu, zraku, sluchu, řeči, schopnosti učení a komunikace.

Primární reflexy

Jestliže primární reflexy splní svoji funkci, musí být nahrazeny vyššími nervovými funkcemi v cca 6.-12.měsíci života dítěte. Pokud primární reflexy nevymizí mohou být kontraproduktivní pro optimální vývoj jedince.

Na čem se mohou podílet přetrvávajcí primární reflexy?

 • Problémy se psaním, čtením, na symptomech ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenních potížích, neurózách, chronické únavě, autismu, anorexii, bulimii.

Komu je NVS určena?

 • Určena dětem od 4 let, dětem školního věku i dospělým.

Možná přechodná negativa NVS

 • Dočasné zhoršení stavu – zborcení špatných pohybových a reflexních stereotypů.
 • Poté následuje tzv. vyvinutí správných fyzických a psychických reakčních vztahů.

Důležité připomenutí

 • Neužívají se léky.

Vstupní vyšetření

 • vyšetření – testy na přetrvávající primární reflexy 90–120 min.
 • dotazník pro rodiče – anamnestické údaje
 • ukázka cvičení rodičům

Podmínky úspěchu terapie

 • nutná pravidelnost, důraz na cvičení, dokončení terapie
 • cviky prováděné 1 denně na 10 minut (za pomoci rodiče)
 • délka terapie 9 – 12 měsíců
 • úprava cviků cca po 1 měsíci, dle potřeb klienta

Bližší informace a objednání: Mgr. Kateřina Hájková
Kontakt: hajkova@nemopisek.cz 

Cena vstupního vyšetření: 3.000,– Kč; cena kontroly: 500,– Kč 
Spolupráce s paní PhDr. Marjou Volemanovou, PhD., 
dříve www.red-tulip.cz, nyní Cortex Academy.
Absolvování kurzů v roce 2016, nyní bez aktuálního uvedení na stránkách Cortex Academy. Certifikáty

Pro objednání do ambulance využijte uváděný kontakt.