Tel.: +420 382 772 222

Klinická logopedie

Mapa areálu

Popis oddělení

Od 28.6.2023 bude oddělení dočasně přesunuto do prostor bývalého Očka (očkovací centrum Covid) mimo areál nemocnice – do budovy bývalé mikrobiologie proti vrátnici – pavilon W, vchod směrem z Budějovické ulice.

V rámci klinické logopedie poskytujeme diagnostiku a reedukaci u těchto typů diagnóz:

Dětská populace:

Opožděný vývoj řeči a získaná orgánová nemluvnost 

Poruchy vývoje výslovnosti – dyslalie

Poruchy jazykového vývoje – vývojová dysfázie

Narušení fluence (plynulosti) řeči – koktavost, breptavost

Neuromotorické poruchy řeči + poruchy polykání – vývojová dysartrie a dysfagie (dětská mozková obrna, různé vývojové syndromy)

Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie 

Symptomatické poruchy řeči – odchylný vývoj řeči při mentální retardaci, poruchy sociální komunikace – autismus a poruchy autistického spektra

Poruchy při anomáliích orofaciálního systému – palatolálie u rozštěpových vad

Rehabilitace komunikačních schopností u dětí s vadami a poruchami sluchu

 

Dospělá populace:

Diagnostika a terapie pacientů po cévních mozkových příhodách, mozkových traumatech, u pacientů s nádorovým onemocněním mozku a neurodegenerativními onemocněními – Parkinsonova choroba, Alzheimerova demence, amyotrofická laterální skleróza, muskulární dystrofie apod.):

Neurogenní poruchy řečových a jazykových funkcí – dysartrie, afázie, řečová apraxie

Neurogenní poruchy polykání – dysfagie

Neurogenní poruchy hlasu – dysfonie

Neurogenní poruchy gnostických a praktických funkcí – vizuální a sluchová agnozie

Neurogenní poruchy kognitivních funkcí – poruchy paměti, pozornosti

Péče o pacienty s orgánovou poruchou polykání a poruchou hlasu po operacích nádorových onemocnění v oblasti hlavy, krku, hltanu a hrtanu

 

Diagnostiku dětí a dospělých provádíme jak u hospitalizovaných, tak u ambulantních pacientů, kteří přicházejí z jiných zdravotnických zařízení.

 

  

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

NADSTANDARDNÍ PÉČE – BEZ DOPORUČENÍ LÉKAŘE
Skupinky 4 – 6 dětí od věku 5 let

Grafomotorika

Stimulační program pro děti od pěti roků, děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. 

Program se skládá z 15 lekcí, které jsou zaměřeny na:

 1. nácvik nových pohybových stereotypů 
 2. rozvoj komunikačních dovedností 
 3. rozvoj dílčí funkcí v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientace, intermodality (tj. schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání), seriality (řazení činností za sebou)
 4. grafomotorické dovednosti

Cena: 200,– Kč /hodinu (ideální je projít celých 15 lekcí)

Bližší informace i objednání: Mgr. Kateřina Hájková – možnost objednání v lednu 2020
Kontakt: hajkova@nemopisek.cz  

Přihlášení na nadstandardy je možné od ledna 2019 formou e-mailu.

 

ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DLE D.B. ELKONINA

V této metodě se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.

Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.

Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu.
Program je možno absolvovat ve 33 lekcích, které jsou zaměřeny na trénink fonematického uvědomování.

Určeno pro: 

 • pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program
 • pro děti s odkladem školní docházky
 • pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
 • pro děti s vývojovými poruchami
 • pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)
 • pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky

Cena: 300,– Kč/hodinu, intenzivní trénink – 2krát týdně, doba 4 měsíce

Bližší informace i objednání: Mgr. Kateřina Hájková – možnost objednání v lednu 2020
Kontakt: hajkova@nemopisek.cz

 

NEUROVÝVOJOVÁ STIMULACE

Co je to neuro–vývojová stimulace (NVS)?

 • NVS je program, který pomáhá vyřešit řadu obtíží v učení a chování.
 • Je založen na přirozeném potlačení a vymizení souvisejících potíží, které způsobují aktivní přetrvávající primární reflexy.
 • Základ neuro-vývojové stimulace (NVS) tvoří neuro-vývojová terapie, což je vysoce individuální terapie kombinující různé metody dle potřeb klienta.
 • Testy a cviky vycházejí z psychomotorického vývoje dítěte.

Co je základem NVS?

 • Základem jsou jednoduché cviky napodobující pohyb vyvolaný primárními reflexy, cviky na zlepšení rovnováhy a na senzorickou integraci.
 • Cviky pomáhají posilovat nervová spojení mezi mozkem a tělem, posilují vývoj rovnováhy, hrubou a jemnou motoriku, koordinace pohybu, zraku, sluchu, řeči, schopnosti učení a komunikace.

Primární reflexy

Jestliže primární reflexy splní svoji funkci, musí být nahrazeny vyššími nervovými funkcemi v cca. 6.-12.měsíci života dítěte. Pokud primární reflexy nevymizí mohou být kontraproduktivní pro optimální vývoj jedince.

Na čem se mohou podílet přetrvávajcí primární reflexy?

 • Problémy se psaním, čtením, na symptomech ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenních potížích, neurózách, chronické únavě, autismu, anorexii, bulimii.

Komu je NVS určena?

 • Určena dětem od 4 let, dětem školního věku i dospělým.

Možná přechodná negativa NVS

 • Dočasné zhoršení stavu – zborcení špatných pohybových a reflexních stereotypů.
 • Poté následuje tzv. vyvinutí správných fyzických a psychických reakčních vztahů.

Důležité připomenutí:

 • Neužívají se léky.

Vstupní vyšetření:

 • vyšetření – testy na přetrvávající primární reflexy 90–120min
 • dotazník pro rodiče – anamnestické údaje
 • ukázka cvičení rodičům

Podmínky úspěchu terapie

 • nutná pravidelnost, důraz na cvičení, dokončení terapie
 • cviky prováděné 1 denně na 10 minut (za pomoci rodiče)
 • délka terapie 9 – 12 měsíců
 • úprava cviků cca po 1 měsíci, dle potřeb klienta

Bližší informace a objednání: Mgr. Kateřina Hájková
Kontakt: hajkova@nemopisek.cz - možnost objednání v lednu 2020

Cena vstupního vyšetření: 3.000,– Kč; cena kontroly: 500,– Kč 
spolupráce s paní Mgr. Marjou Volemanovou www.red-tulip.cz  

Certifikáty

  Pro objednání do ambulance využijte uváděné kontakty.